ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΡΘΡΟ 1: Ονομασία:

Ο Οργανισμός θα ονομάζεται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΟΓΕΕ-Λευκωσίας)

Ο οργανισμός είναι συνδεδεμένος με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ). Η σφραγίδα  και το έμβλημα του Οργανισμού  είναι ως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α μαζί με  την ονομασία του Οργανισμού.

Ο ορισμός ΟΓΕΕ συμπεριλαμβάνει οποιονδήποτε Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών που ήθελε συσταθεί με βαση σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2:

Ο Οργανισμός προωθεί τους σκοπούς του χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 3: Έδρα:

Έδρα του Οργανισμού ορίζεται η Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ 4: Σκοποί:

Οι σκοποί του Οργανισμού είναι:

4.1.    Η προώθηση των ενδιαφερόντων των μελών του και η εξασφάλιση συντονισμένης δράσης προς την κατεύθυνση αυτή.

4.2.    Η επίτευξη ψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης (high standards of service) στο τομέα των επαγγελμάτων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

4.3.    Η παρακίνηση και ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τις ευθύνες τους μέσα στον επαγγελματικό τομέα και στην κοινότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4.4.    Η ενθάρρυνση γυναικών για

(α)    απόκτηση μόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτερης εκπαίδευσης

(β)    χρησιμοποίηση της επαγγελματικής τους ικανότητας και ευφυΐας για το γενικότερο καλό.

4.5.    Η δραστηριοποίηση με σκοπό

(α)    τις ίσες ευκαιρίες και κύρος για τις γυναίκες στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.

(β)    την εξάλειψη δυσμενών επαγγελματικών διακρίσεων.

4.6.    Η προώθηση φιλίας, συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών όλων των χωρών.

ΑΡΘΡΟ 5:  Διεθνής Συνεργασία:

Ο Οργανισμός θα συσχετίζεται με την Διεθνή Ομοσπονδία των Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Γυναικών (IFBPW) μέσω της ΚΟΓΕΕ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Καταστατικού. Στο επιστολόχαρτο του Οργανισμού θα αναγράφεται ότι είναι μέλος της ΚΟΓΕΕ και του IFBPW.

ΑΡΘΡΟ 6: Πόροι:

Οι πόροι του Οργανισμού μπορούν να προέρχονται από:

6.1.    Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6.2.    Εισφορές και δωρεές.

6.3.    Έσοδα από εκδηλώσεις.

6.4.    Κάθε άλλο έσοδο που περιέχεται νόμιμα στον Οργανισμό.

Ο ΟΓΕΕ θα έχει το δικό του ταμείο και δύναται να λειτουργεί τραπεζικό λογαριασμό που θα δεσμεύεται από τις υπογραφές των αρμοδίων αξιωματούχων.


ΑΡΘΡΟ 7:
    Μέλη:     εγγραφή-διαγραφή-παύση:

Τα Μέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

7.1.    Τακτικά Μέλη

Δικαίωμα συμμετοχής στον Οργανισμό έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες επαγγελματίες μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, άνω των 26 ετών, που αποδέχονται τους σκοπούς του Οργανισμού. Τουλάχιστο 75% των μελών πρέπει να απασχολούνται ενεργά σε επιχειρήσεις και επαγγέλματα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο είδος του επαγγέλματος. Τα μέλη επιλέγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΚΟΓΕΕ.

7.2.    Επίτιμα

Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού πρόσωπα που έχουν διακριθεί στον τομέα τους και έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στα κοινά ή/και στον οργανισμό, για την εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων του.

Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις του Οργανισμού όχι όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής

7.3.    Επισκεπτόμενα Μέλη

(α)    Μέλη άλλων οργανισμών BPW που βρίσκονται προσωρινά στην Κύπρο.
(β)    Γυναίκες επιχειρηματίες ή επαγγελματίες που κατοικούν προσωρινά στην Κύπρο, δεδομένου ότι πληρούν τα βασικά κριτήρια εισδοχής μελών και αποδέχονται τους σκοπούς του οργανισμού.
(γ)    Μέλη συνδεδεμένα απευθείας με το IFBPW τα οποία ικανοποιούν τον όρο Members at Large του Διεθνούς Καταστατικού.

Τα επισκεπτόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις του Οργανισμού όχι όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 8:    Διαδικασία εγγραφής/διαγραφής μέλους:

8.1    Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν έγγραφη και ενυπόγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, το οποίο εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει, εντός ενός μηνός (1) από την ημέρα υποβολής της αίτησης και ανακοινώνει την απόφαση του γραπτά στην αιτήτρια.

8.2    Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 9.

ΑΡΘΡΟ 9:    Υποχρεώσεις Μελών:

Τα μέλη υποχρεούνται:

9.1    Να προσφέρουν κάθε βοήθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Οργανισμού.
9.2    Να συμμορφώνονται με τους όρους του καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
9.3    Να καταβάλλουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
9.4    Να αποφεύγουν οποιανδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέρονται του Οργανισμού.
9.5    Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον οποτεδήποτε κρίνει ότι τα συμφέρονται του σωματείου απαιτούν τούτο, με επιστολή του να διαγράψει από το μητρώο των μελών του Οργανισμού οποιοδήποτε μέλος του, είτε είναι απλό ή αξιωματούχος, για τους ακόλουθους λόγους:
(α)    Το μέλος παραιτείται οικειοθελώς με επιστολή προς τη Γραμματέα.
(β)    Το μέλος παραλείπει να καταβάλει την συνδρομή του και δεν συμμορφώνεται αφού προειδοποιηθεί από τη Γραμματέα.
(γ)    Το μέλος έχει ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στον Οργανισμό ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς και επιδιώξεις του ή ενεργεί με τρόπο που τείνει να εκθέσει και να μειώσει το κύρος του οργανισμού, ή δεν σέβεται ή δεν εφαρμόζει το παρόν καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
(δ)    Το μέλος αποδεικνύεται ένοχο σε δικαστική ή άλλη διαδικασία που ενέχει ηθική αισχρότητα ή μη κόσμια συμπεριφορά.
9.6    Μέλος που αποβάλλεται για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 9.5 (γ) θα πρέπει προηγουμένως να έχει ειδοποιηθεί για τους λόγους και να τους δοθεί η ευκαιρία για εξηγήσεις/απολογία.
9.7    Μέλος που αποβάλλεται δυνάμει των προνοιών (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 9.5 μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι μυστική.

ΑΡΘΡΟ 10:    Εκλογές:

10.1    Εκλογές διενεργούνται κάθε τρία χρόνια.
10.2    Υποψηφιότητες για τις θέσεις της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στη γραμματεία του Οργανισμού ένα μήνα πριν την Γενική Συνέλευση.
10.3    Δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του ΟΓΕΕ -Λευκωσίας που έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.
10.4    Τουλάχιστο δύο βδομάδες πριν από την Γενική Συνέλευση στέλλεται σε κάθε μέλος κατάλογος των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί.
10.5    Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία στη διάρκεια της Ετησίας Γενικής  Συνέλευσης με χωριστές εκλογές για την θέση της Προέδρου και χωριστές για τα υπόλοιπα μέλη.
10.6    Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση μεταξύ των παρισταμένων και μη υποψηφίων μελών.
10.7    Σε κάθε ψηφοφορία θεωρούνται ως εκλεγείσες οι υποψήφιες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ εκείνων που καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στο Συμβούλιο η εκλογή αποφασίζεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων μελών. Τυχόν μη εκλεγείσες υποψήφιες θ΄αποτελούν κατάλογο επιλαχουσών με σειρά ανάλογη προς τις ψήφους που έλαβαν. Αν δεν υπάρχουν τουλάχιστο τρείς επιλαχούσες, η Συνέλευση θα ορίζει με την έγκριση τους μέχρι τρία μέλη στον κατάλογο επιλαχουσών.
10.8    Οι αξιωματούχοι του Συμβουλίου δικαιούνται να επανεκλεγούν, αλλά δεν μπορούν να παραμείνουν στην ίδια θέση περισσότερο από δύο συνεχείς θητείες.
10.9    Το νεοεκλεγέν Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά την λήξη της Γενικής  Συνέλευσης και συνέρχεται το αργότερο σε τρείς μέρες, για να καταρτισθεί σε σώμα.

Νοείται όπως κατά τις πρώτες εκλογές μετά την δημιουργία του οργανισμού και νοουμένου ότι η συνέλευση των μελών συμφωνεί, θα απλουστευθεί η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων και δυνατόν να μη τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 10.2, 10.4 και 10.5.


ΑΡΘΡΟ 11:
 Αξιωματούχοι:

Αξιωματούχοι του Οργανισμού που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Πρόεδρος
2 Αντιπρόεδροι
Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη (ως καθορίζεται στο άρθρο 12.2).

ΑΡΘΡΟ 12:    Διοικητικό Συμβούλιο:

12.1    Το Συμβούλιο αποτελείται από τις εκλεγμένες αξιωματούχους και μέλη και την αμέσως προηγούμενη πρόεδρο. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη του ΟΓΕΕ-Λευκωσίας

12.2    Ο αριθμός των εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Οργανισμού, δηλ. ένα μέλος για κάθε 8/10 μέλη.

12.3    Τα καθήκοντα του Συμβουλίου είναι όπως να:

(α)    Συγκαλεί συνεδριάσεις τουλάχιστο 10 φορές το χρόνο και εφαρμόζει την πολιτική του Οργανισμού και της ΚΟΓΕΕ.
(β)    Εξετάζει και αποδέχεται (ή απορρίπτει) αιτήσεις μελών.
(γ)    Διαγράφει μέλη με βάση τις πρόνοιες στο άρθρο 9.
(δ)    Εγκαθιδρύει μόνιμες και έκτακτες επιτροπές, διορίζει τις προέδρους των επιτροπών και/ή άτομα υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα και συμπληρώνει οποιεσδήποτε θέσεις εκλεγμένων αξιωματούχων ή μελών έχουν κενωθεί μεταξύ των Ετησίων Γενικών Συνελεύσεων από τον κατάλογο των επιλαχόντων μελών. Αν δεν υπάρχουν επιλαχούσες συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών στις κενωθείσες θέσεις με την διενέργεια ενδιάμεσων εκλογών. Εάν μια, ή περισσότερες θέσεις κενωθούν τρείς μήνες, ή λιγότερο, πριν τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο  να δικαιούται να συνεχίσει να λειτουργεί με τις θέσεις αυτές κενές μέχρι τη λήξη της θητείας του.
(ε)    Λαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και κάνει εισηγήσεις σε όλα τα μέλη.
(ζ)    Εγκρίνει τις δαπάνες και εξουσιοδοτεί την Ταμία να τις διεκπεραιώνει.
(η)    Εξετάζει και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για όλα τα θέματα που τίθενται υπόψη του από μέλη του Οργανισμού ή άλλους παράγοντες.

12.4    Εάν το Καταστατικό δεν καθορίζει διαδικασία επί κάποιου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ενεργήσει όπως κρίνει ορθό λαμβάνοντας υπόψη, αν είναι σχετική, την γενικώς ισχύουσα τακτική.
12.5    Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τα 2/3 των μελών του και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές όταν ψηφίζουν το ½ των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Πρόεδρος ή η προεδρεύουσα έχει την νικώσα ψήφο.
12.10    Οι τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με προειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με προειδοποίηση 48 ωρών.


ΑΡΘΡΟ 13:
    Καθήκοντα Αξιωματούχων:

13.1    Πρόεδρος:

(α)    Η Πρόεδρος προΐσταται του ΟΓΕΕ-Λευκωσίας και τον εκπροσωπεί στην κοινότητα απέναντι στις Αρχές και την Δικαστική Εξουσία.

(β)    Στη διάρκεια της θητείας της η Πρόεδρος

(1)Προσφέρει καθοδήγηση στα μέλη.
(2)Προεδρεύει των συνεδριών του Συμβουλίου και της ολομέλειας.
(3)Ετοιμάζει μαζί με την Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη για κάθε Συνεδρία.
(4)Προεδρεύει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί προς τα μέλη.

(γ)    Υπευθυνότητες της Προέδρου προς τη Διεθνή Ομοσπονδία και/ή την Κυπριακή Ομοσπονδία:

(1)Πληροφορείται για τις μηνιαίες εγκυκλίους του κεντρικού γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας και ενημερώνει σχετικά τα μέλη του Οργανισμού.
(2)Διασφαλίζει ότι οι ετήσιες συνδρομές προς διεθνή και παγκύπρια σώματα αποστέλλονται έγκαιρα και στέλλονται έγκαιρα οι απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και άλλα θέματα.
(3)Διευθετεί την αποστολή αναφορών για ειδικά θέματα στο περιοδικό του IFBPW.
(4)Είναι υπεύθυνη για την αποστολή στην ΚΟΓΕΕ σύντομης αναφοράς που να καλύπτει την εξέλιξη του ΟΓΕΕ για τις τρεις προηγούμενες χρονιές. Οι αναφορές προς την Γενική Γραμματεία του IFBPW  πρέπει να στέλλονται μέχρι τις 31 Μαρτίου της χρονιάς κατά την οποία θα λαμβάνει χώρα το Διεθνές Συνέδριο.

13.2    Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος:

(α)    Όταν η Πρόεδρος τελειώσει τη θητεία της πρέπει να παραδώσει στη διάδοχο της όλα τα πρακτικά, αρχεία και σχετικές πληροφορίες.

(β)    Η προηγούμενη πρόεδρος συνεχίζει να συμμετέχει σε όλες τις εργασίες ως μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου.

13.3    Αντιπρόεδρος:

(α)    Η Αντιπρόεδρος παρευρίσκεται στις συνεδρίες του Συμβουλίου και της Ολομέλειας. Αναπληρώνει την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει. Εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα της ανατεθούν από την Πρόεδρο ή το Συμβούλιο.

(β)    Αντιπροσωπεύει την Πρόεδρο σε συναντήσεις , όταν αυτή αδυνατεί.

(γ)    Βοηθά την Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

(δ)    Η Αντιπρόεδρος μπορεί να προεδρεύει μιας επιτροπής.

13.4    Γραμματέας:

Η Γραμματέας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:

(α)    Παρακολουθεί όλες τις συνεδρίες του Συμβουλίου και της Ολομέλειας.

(β)    Είναι υπεύθυνη για την αλληλογραφία και το αρχείο το οποίο μετά το τέλος της θητείας της παραδίδει στη διάδοχο της.

(γ)    Συνεργάζεται με την Πρόεδρο και την ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά το Καταστατικό.

(δ)    Διατηρεί ενημερωμένο αρχείο με όλα τα ονόματα και διευθύνσεις των μελών.

(ε)    Αποστέλλει τις ειδοποιήσεις και την ημερήσια διάταξη μέσα στα πλαίσια που προνοεί το Καταστατικό πληροφορώντας τα μέλη για την ημερομηνία, τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων.

(στ)    Μαζί με την Πρόεδρο ετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας και βοηθά στην ομαλή διεξαγωγή της.

(ζ)    Κρατεί πρακτικά όλων των συνεδριάσεων σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών.

(η)    Δέχεται τις υποψηφιότητες των αξιωματούχων και μελών του Συμβουλίου και πληροφορεί την Ολομέλεια για τον κατάλογο υποψηφίων, όπως προνοεί το Καταστατικό.

(θ)    Πληροφορεί τη Γραμματέα της Ομοσπονδίας και/ή τη Γενική Γραμματεία του IFBPW:

(1)    για τα ονόματα και τις διευθύνσεις των νέων αξιωματούχων.

(2)    για τυχόν αλλαγές του Καταστατικού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υιοθέτησης τους.

(3)    για τυχόν άλλα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό σε σχέση με τη Διεθνή Ομοσπονδία.

(4)     για την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ορισμού της.

(ι)    εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν.

13.5    Ταμίας:

Η Ταμίας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:

(α)    Παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και Ολομέλειας.

(β)    Κρατά ακριβείς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.

(γ)    Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και άλλα έσοδα και τα καταθέτει σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

(δ)    Εκδίδει τις απαιτούμενες αποδείξεις.

(ε)    Ετοιμάζει κατάσταση λογαριασμών, οπότε αυτό ζητηθεί από το Συμβούλιο.

(στ)    Παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού κατά τη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

(ζ)    Εμβάζει έγκαιρα στη Διεθνή Ομοσπονδία τις συνδρομές και εισπράξεις.

(η)    Εξασκεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται σχετικά με το αξίωμα της.

(θ)    Η Ταμίας συνεργάζεται με την Πρόεδρο και την Οικονομική Επιτροπή στην καθιέρωση της οικονομικής πολιτικής του Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 14:    Επιτροπές:

14.1    Μόνιμες επιτροπές: Χειρίζονται θέματα που αφορούν τα μέλη, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τα οικονομικά και είναι γνωστές ως :

Επιτροπή Μελών,
Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
Εκδηλώσεων

14.2    Έκτακτες επιτροπές μπορούν να σχηματισθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

14.3    Οι Πρόεδροι των Μονίμων Επιτροπών θα διορίζονται από τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15: 
   Γενική Συνέλευση:

15.1    Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά ανά τρία χρόνια μετά από 15ήμερη γραπτή προειδοποίηση. Απαρτία αποτελούν τα 2/3 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

15.2    Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αποτελούν απαρτία όσα μέλη παρευρίσκονται.

15.3    Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει η Πρόεδρος του Οργανισμού ή εκπρόσωπος της.

15.4    Κατά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών προεδρεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

15.5    Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% συν ένα μέλος.

15.6    Εργασίες της Γενικής Συνέλευσης:

(α)    Καθορίζει την πολιτική του Οργανισμού στο τοπικό επίπεδο.

(β)    Λαμβάνει και αξιολογεί την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγμένους λογαριασμούς και τον ισολογισμό.

(γ)    Αξιολογεί τις αναφορές των προέδρων των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, καθώς επίσης και τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ)    Αξιολογεί και εγκρίνει τις προτεινόμενες δραστηριότητες του Οργανισμού.

(στ)    Καθορίζει τη συνδρομή των μελών στο τοπικό επίπεδο κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ζ)    Εκλέγει κάθε τριετία τους αξιωματούχους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως επίσης και 2 μέλη ελεγκτική επιτροπή η οποία υποβάλει λογαριασμούς στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16:
    Καταστατική Συνέλευση:

16.1    Η Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται για την έγκριση του Καταστατικού ή αλλαγή άρθρων του.

16.2    Το Καταστατικό εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

16.3    Το Καταστατικό τροποποιείται στην Καταστατική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών που ψηφίζουν με την προϋπόθεση ότι:

(α)    Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει μελετηθεί από το Συμβούλιο του ΟΓΕΕ και έχει εγκριθεί από την ΚΟΓΕΕ.

(β)    Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει σταλεί γραπτώς από τη Γραμματέα προς τα μέλη του Οργανισμού τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης και τυχόν σχόλια ή εισηγήσεις θα τεθούν υπόψη της ολομέλειας.

16.4    Για τροποποίηση των σκοπών του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των ? του συνόλου των μελών.

ΑΡΘΡΟ 17:    Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

17.1    Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσουν 30% των τακτικών μελών. Η πρόσκληση θα αναφέρει επακριβώς τον λόγο για τον οποίο συγκαλείται και θα δίδει προειδοποίηση τουλάχιστο πέντε εργάσιμων ημερών.

17.2    Απαρτία αποτελούν τα 2/3 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αποτελούν απαρτία όσα μέλη παρευρίσκονται. Σε περίπτωση συνέλευσης καλούμενης από απλά μέλη, αν δεν υπάρχει απαρτία μέσα σε μισή ώρα, η συνέλευση ακυρώνεται.

17.3    Της έκτακτης γενικής συνέλευσης προεδρεύει η Πρόεδρος του οργανισμού ή στην απουσία της μια Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18:    Διάλυση Οργανισμού:

18.1    Για τη διάλυση του Οργανισμού αποφασίζει Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι΄αυτό το σκοπό αφού ενημερωθεί προηγουμένως το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση χρειάζεται η έγκριση των ? εγγεγραμμένων τακτικών μελών (εκτός αν τα μέλη έπαυσαν να προσέρχονται).

18.2    Η Γραμματεία της ΚΟΓΕΕ (και, αν χρειάζεται, της Διεθνούς Ομοσπονδίας) θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως για την απόφαση και να ακολουθηθούν τυχόν οδηγίες της ΚΟΓΕΕ ή του IFBPW.

18.3    Τυχόν περιουσία του Οργανισμού θα περιέλθει σε αγαθοεργούς σκοπούς για τους οποίους ήθελε αποφασίσει η Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19:    Συγχώνευση του Οργανισμού:

19.1    Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό αποφασίζει για τη Συγχώνευση του Οργανισμού με άλλον ΟΓΕΕ. Σε περίπτωση έγκρισης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(α)    Δημιουργείται νέος ΟΓΕΕ το οποίο εγγράφεται σαν Σωματείο στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.
(β)    Η περιουσία του οργανισμού οποιασδήποτε μορφής κινητής ή ακίνητης περιέρχεται αυτόματα στον νέο ΟΓΕΕ.
(γ)    Το Καταστατικό του νέου ΟΓΕΕ είναι πανομοιότυπο με το καταστατικό του Οργανισμού εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(ε)    Μέλη του νέου οργανισμού γίνονται αυτόματα τα μέλη των δύο οργανισμών που συγχωνεύονται.

19.2    Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για οποιαδήποτε άλλα θέματα σχετικά με την συγχώνευση όπως π.χ. το όνομα του νέου Οργανισμού σε κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΕΕ με το οποίο γίνεται η συγχώνευση. Της κοινής συνεδρίασης προεδρεύει η πρόεδρος της ΚΟΓΕΕ. Μετά το πέρας της κοινής συνεδρίασης των δύο Διοικητικών Συμβουλίων διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου οργανισμού. Της διαδικασίας των εκλογών προεδρεύει η πρόεδρος της ΚΟΓΕΕ.

Νοείται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Οργανισμού διενεργούνται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία όπως οι εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η Γραμματέας της ΚΟΓΕΕ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας θα πρέπει να ενημερωθούν αμέσως για την απόφαση και θα ακολουθηθούν τυχόν οδηγίες της ΚΟΓΕΕ ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας.